Disclaimer

Alle rechten op de inhoud van deze internetsite en haar diensten berusten bij Wim Zegger te Almelo. Dit geldt voor alle materiaal waarvan de rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld.

Gebruikers mogen de inhoud van www.wimzegger.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen.

Het is gebruikers niet toegestaan om informatie verkregen uit www.wimzegger.nl openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, tenzij hierover schriftelijk toestemming is verleend. Ook bewerking van de informatie voor gebruik op andere internetsites is zonder toestemming niet toegestaan.

Wim Zegger aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de aangeboden informatie of het door technische storingen niet beschikbaar zijn van de website. 

Mocht u vragen hebben met betrekking tot de website, aarzel dan niet en neem contact met ons op!